АДАБИЙ ТАНҚИД арабча накд адабиётшуносликнинг мустақил бир соҳаси бўлиб, у адабий жараённи, шу жараёнда яратилаётган асарларнинг бадиийэстетик қимматини,
Батафсил · 21:10 / 02.12.2010
АДАБИЙ МУҲИТ муайян замон ва маконда юзага келган, йирик шоир ва адиблар таъсирида шаклланган, ўзига хос анъаналарга эга бўлган ижодий мухит. Адабий мухитнинг
Батафсил · 21:09 / 02.12.2010
АДАБИЙ МАКТАБ бирор бир буюк сўз санъаткори ижодининг бошқа ижодкорлар учун бадиий махорат мактаби вазифасини ўташи. Ҳирот адабий мухитида аксарият адиблар
Батафсил · 21:08 / 02.12.2010
АДАБИЙ ИЎНАЛИШ ВА АДАБИИ ОҚИМ. Маълум бир тарихий даврда ўз мафкуравий, бадиийэстетик қарашлари ва тажрибаси билан бирбирига яқин турган бир неча ёзувчилар
Батафсил · 03:29 / 09.11.2010
АДАБИИ ЖАРАЁН миллат, мамлакат, минтақа ва дунёнинг бутун тарихида ёхуд муайян давридаги бадиий адабиётнинг шаклланиши, такомили ёки инқирози билан боғлиқ
Батафсил · 03:28 / 09.11.2010
АДАБИИ ЁДГОРЛИК бирор халқнинг муайян даврдаги хаёти, тили ва маданияти, урфодатлари хақида маълумот берувчи оғзаки ва ёзма адабиёт намунаси. Адабий ёдгорликлар
Батафсил · 03:27 / 09.11.2010
АДАБИЙ АСАР бошқа оғзаки ёки ёзма битиклардан ўзида муаллифнинг бадиий махорати белгиларини жамлагани билан ажралиб турувчи кўркам адабиёт махсулоти. Мазмунан
Батафсил · 03:26 / 09.11.2010
АДАБИЙ АНЪАНА дунёни бадиий идрок этиш ва ифодалаш соҳасида даврдандаврга, авлодданавлодга ўтиб келган тажрибалар йиғиндиси эстетик қарашлар, тилдаги
Батафсил · 03:25 / 09.11.2010
Бўлимдаги энг кўп кўрилган мақолалар
Батафсил · 10:41 / 30.10.2010 12395