1.    Олмошнинг таърифи ва унинг эски ўзбек тилида қўлланиш хусусиятлари.2.    Олмошнинг маъно турлари, турланиши, фонетик вариантлари.Олмош от, сифат, сон ва
Батафсил · 04:45 / 04.11.2010
1.    Сон ҳақида умумий тушунча.2.    Соннинг маъно турлари ва уларнинг ҳосил қилиниши.3.    Эски ўзбек тилида сонларга хос бўлган фонетик хусусиятлар.4.    Соннинг
Батафсил · 04:44 / 04.11.2010
1.Сифат сўз туркумининг тарихий тараққиёти.2.Сифат ясалиши.3.Сифат даражалари ва унинг интенсив формалари.XVXIX асрларга мансуб манбалар тилида қайд этилган сифатлар
Батафсил · 04:43 / 04.11.2010
1.    Келишиклар тараққиёти.2.    Эски ўзбек тилида бош, қаратқич, тушум келишиклари.3.    Эски ўзбек тилида жўналиш, ўринпайт ва чиқиш келишиклари.Келишиклар гапда
Батафсил · 04:42 / 04.11.2010
1.    Морфология ҳақида умумий маълумот.2.     Грамматик сон категорияси.3.    Эгалик категорияси.Ҳозирги ўзбек тилида бўлганидек, эски ўзбек тилида ҳам сўз
Батафсил · 04:41 / 04.11.2010
1.    Эски ўзбек тилида унлилар тизими.2.    Эски ўзбек тилида унлилар чўзиқлиги.3.    Ундошлар тизими.4.    Товушлар уйғунлиги.Эски ўзбек тилидаги, умуман, ўзбек
Батафсил · 04:39 / 04.11.2010
Тарихий фонетика ўзбек тили унли ва ундош товушларининг турли даврлардаги тараққиёти,ҳар бир тараққиёт даври учун хос бўлган фонетик система, айрим унли ва ундош
Батафсил · 04:38 / 04.11.2010
1.    Ўзбек тилининг тарихий грамматикаси  тил тарихи фанларидан бири сифатида.2.    Ўзбек тили тарихий грамматикасининг манбалари.3.    Ўзбек тили тарихий
Батафсил · 04:26 / 04.11.2010