1.    Майл ва замон формалари ҳақида тушунча.2.    Эски ўзбек тилидаги тусловчи аффикслар.3.    Буйруқистак майли формалари.4.    Шартистак майли формалари.Ўзбек
Батафсил · 04:48 / 04.11.2010
1.    Эски ўзбек тилида ҳаракат номи формалари.2.    Равишдош.3.    Сифатдош. Феълнинг нутқда қўлланишга хосланган шакллари унинг функционал амалий формаларидир.
Батафсил · 04:47 / 04.11.2010
1.    Феълнинг семантик ва грамматик белгилари.2.    Феъл ясалиши.Феъл барча тилларда ҳам фаол бўлган сўз туркумларидан биридир.Феъл семантик доираси кенг, лекин,
Батафсил · 04:46 / 04.11.2010
1.    Олмошнинг таърифи ва унинг эски ўзбек тилида қўлланиш хусусиятлари.2.    Олмошнинг маъно турлари, турланиши, фонетик вариантлари.Олмош от, сифат, сон ва
Батафсил · 04:45 / 04.11.2010
1.    Сон ҳақида умумий тушунча.2.    Соннинг маъно турлари ва уларнинг ҳосил қилиниши.3.    Эски ўзбек тилида сонларга хос бўлган фонетик хусусиятлар.4.    Соннинг
Батафсил · 04:44 / 04.11.2010
1.Сифат сўз туркумининг тарихий тараққиёти.2.Сифат ясалиши.3.Сифат даражалари ва унинг интенсив формалари.XVXIX асрларга мансуб манбалар тилида қайд этилган сифатлар
Батафсил · 04:43 / 04.11.2010
1.    Келишиклар тараққиёти.2.    Эски ўзбек тилида бош, қаратқич, тушум келишиклари.3.    Эски ўзбек тилида жўналиш, ўринпайт ва чиқиш келишиклари.Келишиклар гапда
Батафсил · 04:42 / 04.11.2010
1.    Морфология ҳақида умумий маълумот.2.     Грамматик сон категорияси.3.    Эгалик категорияси.Ҳозирги ўзбек тилида бўлганидек, эски ўзбек тилида ҳам сўз
Батафсил · 04:41 / 04.11.2010