Home icon Бош саҳифа»Кутубхона»Қўлланмалар»Ўзбек мумтоз адабиёти тарихи - ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ
Ўзбек мумтоз адабиёти тарихи - ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ PDF Босма E-mail
Материал индекси
Ўзбек мумтоз адабиёти тарихи
Aлишер Навоий ижодининг ўрганилиши
Aлишер Навоий ҳасби ҳоли масалалари.
Алишер Навоий лирикаси. Девонлари
“Хазойину-л-маоний” куллиётидаги лирик жанрлар тавсифи
“Девони Фоний”нинг жанрлар кўлами, ғоявий-бадиий хусусиятлари
Хамсанавислик анъанаси ва Алишер Навоий “Хамса”си
“Ҳайрату-л-аброр” достонининг ғоявий-бадиий хусусиятлари
“Фарҳод ва Ширин” достонининг тимсоллар олами
“Лайли ва Мажнун” достонининг ғоявий-бадиий хусусиятлари
“Сабъаи сайёр” достонининг тузилиши, ҳикоятлар таҳлили
“Садди Искандарий” достонининг ғоявий-бадиий хусусиятлари
“Лисону-т-тайр” достонининг ғоявий-бадиий хусусиятлари
Алишер Навоийнинг адабиётшунослик ва тилшуносликка доир асарлари
Алишер Навоийнинг диний ва тасаввуфий асарлари
Тарихий, ёднома ва турли мавзудаги асарлари
ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ
Ҳамма саҳифа

ФОЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ
Манбалар:
1.    Аёзий Мирзо Муҳаммад Ҳайдар. Тарихи Рашидий. – Т.: O’zbekiston, 2011. – 704 б.
2.    Атоуллоҳ Ҳусайний. Бадойиъу-с-санойиъ / Форсчадан А. Рустамов таржимаси. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1981. – 398 б.
3.    Бобур Заҳириддин. Бобурнома / Ҳозирги ўзбек тилига Ваҳоб Раҳмонов ва Каромат Муллахўжаева табдили. Т. : "O`qituvchi" нашриёт-матбаа ижодий уйи (НМИУ). -2008.  288 б.
4.    Бобир Заҳириддин. Мухтасар / Нашрга тайёрловчи С.Ҳасанов. – Тошкент: Фан, 1971. – 413 б.
5.    Бойқаро Ҳусайн. Рисола: Девон. – Т.: Шарқ, 1995. – 160 б.
6.    Восифий Зайниддин. Бадоеъул вақоеъ – Нодир воқеалар / Форсийдан Н.Норқулов таржимаси. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1979. – 216 б.
7.    Жомий Абдураҳмон. Лайли ва Мажнун. Саломон ва Абсол / Масъул муҳаррир ва сўзбоши муаллифи А.Қаюмов. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1989. – 224 б.
8.    Навоий Алишер. Айёми висол ўлди яна: Янги топилган ғазаллар (Нашрга тайёрловчи Ф.Сулаймонова). – Т.: Адабиёт  ва санъат нашриёти, 1995.
9.    Навоий Алишер. Хазойинул маоний (Илмий-танқидий текст асосида нашрга тайёрловчи Ҳ.Сулаймонов). 4 жилдлик. 1-4-жилдлар. – Т.: Фан, 1959-1960.
10.    Навоий Алишер. Бадоеъ ул-бидоя. МАТ. 20 жилдлик. –  Тошкент: Фан, 1987. Т. 1. – 723 б.
11.    Навоий Алишер. Наводир ун-ниҳоя. МАТ. 20 жилдлик. –  Тошкент: Фан,  1987. Т. 1. – 620 б.
12.    Навоий Алишер. Хазойин ул-маоний: Ғаройиб ус-сиғар. МАТ. 20 жилдлик. –  Тошкент: Фан, 1988. Т. 3. – 616 б.
13.    Навоий Алишер.Хазойин ул-маоний: Наводир уш-шабоб. МАТ. 20 жилдлик. –  Тошкент: Фан, 1989. Т. 4. – 557 б.
14.    Навоий Алишер. Хазойин ул-маоний: Бадоеъ ул-васат МАТ. 20 жилдлик. –  Тошкент: Фан, 1990. Т. 5. – 541 б.
15.    Навоий Алишер. Хазойин ул-маоний: Фавойид ул-кибар. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 1990. Т. 6. – 568 б.
16.    Навоий Алишер. Ҳайрат ул-аброр. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 1991. Т. 7. – 392 б.
17.    Навоий Алишер. Фарҳод ва Ширин. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 1991. Т. 8. – 544 б.
18.    Навоий Алишер. Лайли ва Мажнун. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 1992. Т. 9. – 356 б.
19.    Навоий Алишер. Сабъаи сайёр. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 1992. Т. 10. – 448 б.
20.    Навоий Алишер. Садди Искандарий. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 1993. Т. 11. – 640 б.
21.    Навоий Алишер. Лисонут – тайр. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 1996.Т. 12. – 326 б.
22.    Навоий Алишер. Мажолис ун-нафоис. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 1997. Т.13. – 284 б.
23.    Навоий Алишер. Маҳбуб ул-қулуб, Муншаот, Вақфия. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 1998. Т.14. – 303 б.
24.    Навоий Алишер. Хамсат ул-мутаҳаййирин. Ҳолоти Саййид Ҳасан Ардашер. Ҳолоти Паҳлавон Муҳаммад. Назм ул-тавоҳир МАТ. 20 жилдлик. –  Тошкент: Фан, 1999. – Т. 15. – 236 б.
25.    Навоий Алишер. Муҳокамат ул-луғатайн. Мезон ул-авзон. Тарихи анбиё ва ҳукамо. Тарихи мулуки Ажам. Арбаъин. Сирож ул-муслимин. Муножот. Рисолаи тийр андохтан. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 2000. Т. 16. – 336 б.
26.    Навоий Алишер. Насойим ул-муҳаббат. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 2001. Т. 17. – 519 б.
27.    Навоий Алишер. Девони Фоний. МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 2002. Т. 18. –  551 б.
28.    Навоий Алишер. Девони Фоний (Давоми). МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 2002. Т. 19. – 600 б.
29.    Навоий Алишер. Девони Фоний (Давоми): Қасидалар, муфрадот, иловалар МАТ. 20 жилдлик. – Тошкент: Фан, 2003. Т. 20. – 567 б.
30.    Навоий Алишер. Ҳайратул-аброр (насрий баёни билан) / Таҳрир ҳайъати: А.Қаюмов ва бошқ: -Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1989.- 352 б
31.    Навоий Алишер. Фарҳод ва Ширин (насрий баёни билан) / Таҳрир ҳайъати:А.Қаюмов ва бошқ. –  Т.: Адабиёт ва санъат, 1989.- 246 б.
32.    Навоий Алишер. Лайли ва Мажнун  (насрий баён муаллифи В.Раҳмонов, Н.Норқулов). – Т.: Адабиёт ва санъат, 1990. – 365 б.
33.    Навоий Алишер. Сабъаи сайёр (насрий баёни билан) / Таҳрир ҳайъати: А.Қаюмов ва бошқ. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1991. – 544 б.
34.    Навоий Алишер. Садди Искандарий (насрий баёни билан) / Таҳрир ҳайъати: А.Қаюмов ва бошқ. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1991. - 832 б.
35.    Лисонут тайр (насрий баёни билан) / Таҳрир ҳайъати: А.Қаюмов ва бошқ. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1991. - 464 б.
36.    Navoiy Alisher. Hayrat ul-abror (nasriy bayoni bilan). – T.: G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2006.
37.    Navoiy Alisher. Fahod va Shirin (nasriy bayoni bilan). – T.: G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2006.
38.    Navoiy Alisher. Layli va Majnun (nasriy bayoni bilan). – T.: G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2006.
39.    Navoiy Alisher. Sab’ai sayyor (nasriy bayoni bilan). – T.: G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2006.
40.    Navoiy Alisher. Saddi Iskandariy (nasriy bayoni bilan). – T.: G‘.G‘ulom nomidagi NMIU, 2006.
41.    Navoiy Alisher. Lison ut-tayr (nasriy bayoni bilan). – T.: G‘.G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa uyi, 2005.
42.    Навоий Алишер. Маҳбуб ул-қулуб: Қалблар севгилиси / Масъул муҳаррир ва сўз боши муаллифи: С.Ғаниева. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1983. - 111 б.
43.    Навоий Алишер. Муншаот. / Изоҳ баён муаллифи: Ю. Турсунов. – Т.: Маънавият, 2001. - 152 б. 
44.    Самарқандий Давлатшоҳ. Шоирлар бўстони (“Тазкират уш–шуаро”дан).     – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1967. – 224 б.
45.    Хондамир Ғиёсиддин бинни Ҳумомиддин. Макорим ул-ахлоқ.                            – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1981. – 136 б.
46.    Шайх Аҳмад ибн Худойдод Тарозий. Фунун ул-балоға. – Тошкент: Хазина, 1996. – 212 б.


Илмий-назарий адабиётлар:
47.    Абдуғафуров А. “Хазойину-л-маоний”дан четда қолган ғазаллар//  Навоийнинг ижод олами (мақолалар тўплами). – Т.: Фан, 2001.
48.    Акбарова М. Алишер Навоий ғазалларида қофия: Филол. фан. номз. дис. ... автореф. – Тошкент, 1997. – 20 б.
49.    Алиев Г. Ю. Темы и сюжеты Низами в литературах народов Востока. – М.: Наука, 1985. – 366 б.
50.    Алишер Навоий: 1441-1501 йил. Адабиётлар кўрсаткичи / Туз. З.Бердиева, А.Туропова. – Т., 1991.
51.    Алишер Навоий. Ғазаллар. Шарҳлар. – Т.: Камалак, 1991.
52.    Алишер Навоий “Хамса”си (мақолалар тўплами). Тадқиқотлар. – Т.: Фан, 1970.
53.    Алишер Навоий ижодий ва маънавий меросининг оламшумул аҳамияти (халқаро илмий-назарий анжуман материаллари). – Т.: O‘zbekiston, 2011. – 176 б.
54.    Араслы Н.Г. Ариф Ардебили и его поэма “Фархаднаме”:  Афтореф. дис. … канд. филол. наук. – Баку, 1969. – 27 с.
55.    Араслы Н. Г. Низами ва турк эдебйати. – Баку: Элм, 1980. – 206 с.
56.    Афсахзод Аълохон. Лирика Абд ар-Рахмана Джами. Проблемы текста и поэтики. – М.: Наука, 1988. – 326 с.
57.    Аҳмедов Т. Алишер Навоийнинг  “Лайли ва Мажнун” достони.    – Т.: Фан, 1970. – 140 б.
58.    Бартольд В.В. Мир Али Шир и политическая жизнь. Сочин. В IX томах. – М.: Наука, 1964. Т. II. Ч.2.
59.    Бертельс Е.Э. Низами. Творческий путь поэта. – М.: Наука, 1956.
60.    Бертельс Е.Э. История персидско-таджикской литературы. – М.: Наука, 1960. – 554 с.
61.    Бертельс Е.Э. Избранные труды. Низами и Физули. – М.: Наука, 1962. – 552 с.
62.    Бертельс Е.Э. Избранные труды. Навои и Джами. – Москва: Наука, 1965. – 500 с.
63.    Бертельс Е.Э.  Суфизм и суфийская литература. – М.: Наука, 1965.
64.    Бертельс Е.Э. Избранные труды. История литературы и культуры Ирана. – М.: Наука, 1988. – 560 с.
65.    Валихўжаев Б. Ўзбек адабиётшунослиги тарихи. – Тошкент: Ўзбекистон, 1993. – 191 б.
66.    Vohidov R., Eshonqulov H. O‘zbek mumtoz adabiyoti tarixi. – T.: O‘zYU Adabiyot jamg‘armasi nashriyoti, 2006.
67.    Жумахўжа Н. Сатрлар силсиласидаги сеҳр. – Т.: Ўқитувчи, 1996.
68.    Зоҳидов Л. “Девони Фоний” бадииятига доир мулоҳазалар // Адабиёт кўзгуси. – Т, 2010.  – № 10.
69.    Имомназаров М. Ҳақиқат ва мажоз (2-3-мақолалар) // Шарқ юлдузи.  – Т., 1989. - № 4; 1991. - № 4.
70.    Исҳоқов Ё. Сўз санъати сўзлиги. – Тошкент: Зарқалам, 2006. – 128 б.
71.    Исҳоқов Ё. Навоий поэтикаси. – Т.: Фан, 1983. – 168 б.
72.    Комилов Н. Маънолар оламига сафар. – Т.: TAMADDUN, 2012. – 316 б.
73.    Комилов Н. Фақр нури порлаган қалб (Алишер Навоийнинг форсий қасидалари). – Т.: Маънавият, 2001.
74.    Комилов Н. Тасаввуф. – Т.: Мoвarounnahr – O‘zbekiston, 2009. – 448 б.
75.    Конрад Н.И. Запад и Восток (статьи). – М.: Главная редакция Восточной литературы, 1972. – 496 с.
76.    Литературный энциклопедический словарь /Под общей редакцией В.М.Кожевникова и П.А.Николаева. – М.: Советская энциклопедия, 1987. – 752 с.
77.    Мамадалиева З. Лисон ут-тайр” достонидаги рамзий образлар тизими. Филол.фан.номз.дисс. – Т., 2011. – 26 б.
78.    Мирзаев С. Навоий арузи: Филол. фан. номз. дисс. ... автореф.                       – Тошкент, 1946.
79.    Муҳиддинов М. Алишер Навоий ва унинг салафлари ижодида инсон концепцияси (“Хамса”ларнинг биринчи достонлари асосида): Филол. фан. докт. дис. ... автореф. – Тошкент, 1995. – 60 б.
80.     Муҳиддинов М. Комил инсон - адабиёт идеали. – Т.: Маънавият, 2005. – 208 б.
81.    Нарзуллаева С.Н. Тема “Лейли и Меджнун” в истории литературы народов Советского Востока: Афтореф. дисс. …док. филол. наук. – Баку, 1980. – 49 с.
82.    Олимов М. Рисолаи аруз. – Тошкент: Ёзувчи, 2002. – 88 б.
83.    Олимов С.  Ишқ, ошиқ ва маъшуқ. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1992. – 80 б.
84.    Рахимов Ж. Жанр автобиографии (хасби хол) в “Пятерице” Алишера Навои:  Афтореф. дисс. … канд. филол. наук. – Ташкент, 1991.            – 20 с.
85.    Расулов А. Илми ғарибани қўмсаб... – Тошкент: Маънавият,           1998. –  64 б.
86.    Раҳмонов В. Шеър санъатлари. – Ленинобод, 1972. – 180 б.
87.    Рустамов А. Навоийнинг бадиий маҳорати. – Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1979. – 216 б. 
88.    Сирожиддинов Ш. Навоий замондошлари эътирофида. – Самарқанд: Зарафшон, 1996. – 65 б.
89.    Сирожиддинов Ш.С. Алишер Навоий ҳаёти ва фаолиятига оид XV-XIX асрларда яратилган форс-тожик манбалари (қиёсий-типологик, текстологик таҳлил): Филол. фан. докт.  дисс. ... автореф. – Тошкент,               1998. – 45 б.
90.    Сирожиддинов Ш. Алишер Навоий: манбаларнинг қиёсий- типологик, текстологик таҳлили.  – Т.: Akademnashr, 2011. – 326 б.
91.    Стеблева И.В. Ритм и смысл в классической тюркоязычной поэзии. – М.: Наука, 1993. – 180с .
92.    Султон Иззат. Навоийнинг қалб дафтари. – Т.: Адабиёт ва санъат, 1973.
93.    Султон И. Адабиёт назарияси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1980. – 392 б.
94.    Sulton I. Adabiyot nazariyasi. – Toshkent: O’qituvchi, 2005. – 272 b.
95.    Хасанов С. Роман о Бахраме. – Ташкент: Издательство литературы и искусства, 1988. – 208 с.
96.    Шарипов Ш. Алишер Навоий “Лисонут тайр” достонининг генезиси ва ғоявий-бадиий хусусиятлари. – Т.: Фан, 1982. – 96 б.
97.     Шарипов Ш. “Лисонут тайр” ҳақиқати. – Т.: Маънавият, 1998. 160 б.
98.    Шарқ мумтоз поэтикаси: Манба ва талқинлар / Нашрга тайёрловчи, талқин ва шарҳлар муаллифи Ҳ.Болтабоев.  – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2006. – 430 б.
99.    Шомуҳамедов Ш.М. Форс–тожик адабиёти тарихидан қисқача курс: Ўқув қўлланма. – Тошкент: ТошДУ, 1987. – 110 б.
100.    Эркинов А.С. Алишер Навоийнинг пейзаж яратиш маҳорати (“Садди Искандарий” достони мисолида): Филол. фан. номз. дисс. …                    – Тошкент, 1990. – 121 б.
101.    Эркинов А.С. Алишер Навоий “Хамса”си талқинининг XV-XX аср манбалари: Филол. фан. докт. дисс. … – Тошкент, 1998. – 220 б.
102.    Эркинов А.С. Источники интерпретации “Хамса” Алишера Навои в XV-XX вв. : Афтореф. дисc. … док. филол. наук.  – Ташкент, 1998. – 52 с.
103.    Эркинов А.С. Подражательность или оригинальность: оценка В.В.Бартольдом узбекской классической литературы // Русская диаспора в Узбекистане: время, события, люди. Материалы научной конференции. Ташкент, 2009, С.72-78.
104.    Эркинов С.  Навоий  «Фарҳод Ва ширин»и  ва  унинг қиёсий таҳлили. - Тошкент, 1971, - 276 б.
105.    Эркинов С. Шарқ адабиётида Фарҳод қиссаси. – Тошкент: Фан, 1985.  – 64 б.
106.    Эркинов С., Ғанихонов М. Низомий Ганжавий. – Тошкент: Фан,  1992.  – 68 б.
107.    Эркинов А. Навоийнинг мухлислари томонидан тузилган яна бир девони // Ўзбек тили ва адабиёти. – Т.: Фан, 2012. – № 1.
108.    Юсупова Д., Қуронов С. Навоийнинг форсий қасидалари // Жаҳон адабиёти. – Т, 2011. – № 1.
109.    Юсупова Д. Алишер Навоий “Хамса”сида мазмун ва ритмнинг бадиий уйғунлиги. – Тошкент: MUMTOZ SO’Z , 2011. – 144 б.
110.    Ўзбек адабиёти тарихи. Беш жилдлик. Ж.2. (XV асрнинг иккинчи ярми). – Т.: Фан, 1977. – 460 б.
111.    Қаюмов А. Нодир саҳифалар.  Навоийнинг кам ўрганилган баъзи асарлари тўғрисида. – Т.: Фан,  1991.  – 144 б.
112.    Қаюмов А. “Ҳайрат ул-аброр” талқини. – Т.:  Ғ. Ғулом номидаги Адабиёт ва санъат, 1985.
113.    Қаюмов А. Ишқ водийси чечаклари: А.Навоий ижоди ҳақида.- Т.: Адабиёт ва санъат, 1985.-256 6.
114.    Қаюмов А. “Садди Искандарий”. - Т.: Адабиёт ва санъат нашриёти, 1975.- 196 б.
115.    Ғаниева С. Алишер Навоий: Ҳаёти ва ижоди /Масъул муҳаррир: А.Қаюмов. - Т.: Фан, 1968. - 148 б.
116.    Ғаниева С. Алишер Навоийнинг прозаик асарлари.-Т.: Ўзбекистон,1981.- 37 б.
117.    Ғаниева С. Алишер Навоий: Ҳаёти ва ижоди /Масъул муҳаррир: А.Қаюмов. - Т.: Фан, 1968. - 148 б.
118.    Ғаниева С. Алишер Навоийнинг прозаик асарлари.-Т.: Ўзбекистон, 1981.- 37 б.
119.    Ғаниева С. Навоий ёдга олган асарлар. Т., 2009.
120.    Қуронов Д.  Адабиётшуносликка кириш. – Тошкент: Фан, 2007.            – 227 б.
121.    Ҳайитметов А. Навоийхонлик суҳбатлари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1993. – 216 б.
122.    Ҳайитметов А. Темурийлар даври ўзбек адабиёти. –Тошкент: Фан, 1996. – 160 б.
123.    Ҳасанов С. Бобирнинг “Аруз рисоласи” асари. – Тошкент: Фан, 1981. – 96 б. 
124.    Ҳасанов С. Навоийнинг 7 туҳфаси. –Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1991. – 192 б.
125.    Ҳаққулов И. Тасаввуф ва шеърият.  –Тошкент: Адабиёт ва санъат, 1991. – 184 б.
126.    Ҳаққулов И. Камол эт касбким.  –Тошкент: Чўлпон, 1991. –240 б.
127.    Ҳаққул И. Навоийга қайтиш. – Т.: Фан, 2007. – 224 б.
128.   
129.    Ҳожиаҳмедов А. Ўзбек арузи луғати. –Тошкент: Шарқ,                           1998. – 224 б.
130.    Ҳожиаҳмедов А. Шеърий санъатлар ва мумтоз қофия. – Тошкент: Шарқ НМК, 1998. – 158 б.
131.    Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадиият малоҳати. –Тошкент: Шарқ, 1999. – 240 б.
132.    Ҳожиаҳмедов А. Навоий арузи нафосати. –Тошкент: Фан, 2006.           – 288 б.
133.    Ҳожиаҳмедов А. Ҳусни таълил санъати. –Тошкент: Фан, 2006.           – 288 б.
134.    http://www.referun.com/n/issledovanie-zhizni-i-tvorchestva-alishera-navoi-v-zapadnoevropeyskom-vostokovedenii#ixzz2HOWXH4iO
135.    http://www.payam-aftab.com/en/news/3094/Ali-Shir-Nava%27i