Адабий тур Босма

АДАБИЙ ТУР — адабий асарларнинг қахрамонлар хаёти ва нарса-ходисаларни тасвирлаш тамойиллари,  баённинг  ким  томонидан  ва  қай  йўсинда  олиб  борилиш хусусиятлари  билан фарқланадиган гурухи. Анъанага кўра, бадиий асарлар қуйидаги турларга бўлинади: эпик, лирик ва драматик асарлар. Фанда хам лирик, хам эпик хусусиятларга эга бўлган достон, баллада ва масал жанрларини лиро-эпик турни ташкил қилади деган қараш хам мавжуд.