Home icon Бош саҳифа»Адабиётшунослик
Facebook
Адабиётшунослик
1 Ашъори адаб девони адабдир
2 Она фидоийлиги ҳақида бир асар
3 Нодира назмида Амирий тимсоли
4 Мумтоз адабиётимиздаги мазмуний таснифлаш хусусида
5 Амир Темур мактублари
6 “ҲУРЛИҚО ВА ҲАМРО” достонининг вариантлари
7 Абдусамад Туйчиев. Тарихий бадииятда макон ва замон
8 Дилрабо Қувватова. Ўзбек поэмачилигида модернистик изланишлар
9 Меҳвар алмашмайди
10 Ваннайчахоннинг дарди ёхуд Чўлпоншуносликдаги айрим муаммолар хусусида
11 Давр фожиаси ва бадиий талқин
12 Илм истовчиларга истакларим
13 Сўзамоллик фазилатми?
14 Чўлпон отилганда қаёқда эдинг…
15 Ўзбек тилининг диний атамалари луғати қачон тузилади?
16 Битмас хазина (янги нашрдаги изоҳли луғат ҳақида)
17 Самарқандлик мутафаккир
18 Махтумқули – валий шоир
19 Аҳмад Лутфий асарларининг ўзбекча нашрлари ҳақида
20 Меҳробингдан чиққан чаёнларинг бор!
21 Ижод масъулияти
22 Сени яхши кўраман, Зайнаб!
23 Шеърият шаҳзодаси
24 Кўнгил тахтидаги султон
25 Шоир сўзи ҳақ — ҳақиқат учун курашда
26 Адабиёт – бизнес эмас
27 “Туйғулар - абадий, қолгани бекор”
28 Мумтоз шоирлар ижодида Қуръон маънолари ифодаси
29 Рост сўз эҳтиёжи
30 Эврилиш товуши
31 Ҳинд виждони
32 Шекспир машъали
33 Руҳ ва маъно сарбони
34 Устодлар устоди
35 Рўёбсиз орзулар ҳайкали
36 Вақтни жиловлаган сўз
37 Женни Эрпенбекнинг “Макон истаб” романи таржимасига (таржимон Ҳафиза Қўчқорова)
38 Кўнгил кимёси
39 Аттор кашф этган асрор
40 Маърифат зиёси
41 “ЛАЙЛИ ВА МАЖНУН” достонида трагик вазият хронотопи
42 “ЛИСОН УТ-ТАЙР”ДА ХРОНОТОП ШАКЛЛАРИ
43 Устозимнинг дўсти
44 МОҲИЯТДАН ЙИРОҚЛАШМАЙЛИК ёхуд тасаввуфшуносликдаги ғаройиботлар
45 Нега Навоийни қўмсаймиз?
46 Ўлмас оҳанглар
47 Яна қора ранг талқини ҳақида
48 Фурқат асарларида фольклор қаҳрамонлари
49 Миф ва ижодий жараён
50 Уммон соғинчи
51 Уммон соғинчи
52 Камтарликнинг баланд чўққиси
53 Бобур ҳаёти ва ижодига Қуръони карим оятларининг таъсири
54 Муҳаммад Мустафо (соллаллоҳу алайҳи ва саллам) ҳаётинииг бадиий адабиётдаги талқини
55 Қуръонда зикри келган пайғамбарларнинг бадиий адабиётдаги талқини
56 Қуръони карим ва адабий-назарий қарашлар масаласи
57 Руҳимиз бир бўлсин
58 Иззат Султон ҳақида
59 Шахсият ва ижод
60 МАКТАБИ БЕТАКРОР
61 “Фирдавсу-л-иқбол”нинг адабий-эстетик қиймати
62 Ҳамид Олимжон ва Усмон Носир: туҳмат ва ҳақиқат
63 Теваракдан шом азони эшитиладир
64 Икки Абдулла
65 "Шоирлик унвони бахтимдан туҳфа"
66 Сўнгги дарвеш. Шодмон ОТАБЕК
67 Жозиб изҳор излаб
68 Ўқиш ва уқиш санъати
69 Cўзда савоб, сўзда гуноҳ бор...
70 Жамият маънавий покланишида миллий адабиётнинг ўрни
71 Истиқлол даври Ўзбек шеъриятининг асосий тамойиллари
72 Асримизгача насримиз
73 Ғоя ва туйғу бирлиги
74 Бахшиёна насрий фасоҳат
75 Қиссалар, алқиссалар...
76 Лирик «мен» билан эпик «мен»
77 Ҳикоялар, ниҳоялар...
78 Эпитафия ва тарих
79 Билвосита ва бевосита таржима таҳлили
80 60-80 йиллар ўзбек насрида зиёли образи
81 Роман
82 Повесть
83 Ҳикоя
84 Масал
85 Очерк
86 Эпос
87 Адабий турлар